Yayasan Administrasi Indonesia

REKTORAT UPI Y.A.I

 

  

Rektor Prof. Dr. Ir. H. Yudi Yulius., MBA
  • Wakil Rektor I (Akademik)
Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D
  • Wakil Rektor II (Administrasi)
Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si
  • Wakil Rektor III (Kemahasiswaan)
Dr. Sunarso Rizan., M.M
  • Wakil Rektor IV (Kerjasama Dalam & Luar Negeri)
Ir. Hary Agus R., MBA., MSc., Phd
   
Ka. BAAK Desfalina, S.Kom., MMSI
   
Ka. BAUK Sri Supriastuti., SE., MM
   
Direktur Pusat Penjaminan Mutu UPI Y.A.I Ir. Eka Rakhmat Kabul., M.Sc
   
Direktur P3M UPI Y.A.I Prof. Dr. Ir. Anoesyirwan, M.Sc., MM
   
Direktur LKPT UPI Y.A.I

Dr. Ahmad Zubaidi, M.Psi

   
Direktur Kantor Internasional UPI Y.A.I

Choirul Anwar, Ak., MBA., MAFIS

 

Ganti Background